Whistleblowing and Complaints

ข้อเสนอแนะและร้องเรียน

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในช่องทาง ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : whistleblower@nusasiri.com
จดหมายธรรมดา ส่งถึง.... คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ