Shareholders' Meeting

Minutes of Annual General Meeting of the Shareholders of 2017 (Thai Version) Download PDF File
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017. Download PDF File
Attachment
Attachment 1: Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year on April 2, 2016. Download PDF File
Attachment 3: Information of the Directors who retire by rotation and have been nominated for reappointment as Directors for another term. Download PDF File
Attachment 4: Report of Capital Increase (F 53-4) Download PDF File
Attachment 5: Documents and Evidence Required for Meeting Attendance, Registration Process, Voting Process and Vote Counting Procedures in the Shareholders' Meeting. Download PDF File
Attachment 6: The Company's Articles of Association which relate to shareholders' meeting. Download PDF File
Attachment 7: Information of the members of audit committee to be shareholders' proxy at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017. Download PDF File
Attachment 8: Map of the Place for Convening the Shareholders' Meeting. Download PDF File
Attachment 9: Proxy Form A. and B. Download PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Download PDF File
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 Download PDF File
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Download PDF File
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ Download PDF File
เอกสารแนบ 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) Download PDF File
เอกสารแนบ 5: หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน Download PDF File
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download PDF File
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้ Download PDF File
เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดการประชุม Download PDF File
เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. Download PDF File
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 Download PDF File
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 Download PDF File
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2013 (Thai Version) Download PDF File