Debentures Information

Enclosure
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ File size: 316 KB. Download PDF File
ใบจองซื้อหุ้นกู้ File size: 223 KB. Download PDF File
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน File size: 944 KB. Download PDF File
หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน File size: 217 KB. Download PDF File
แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา File size: 766 KB. Download PDF File
แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร/นิติบุคคล File size: 125 KB. Download PDF File
KYC & CDD ลูกค้าบุคคลธรรมดา File size: 696 KB. Download PDF File
KYC & CDD ลูกค้านิติบุคคล File size: 751 KB. Download PDF File